Exo logo

Awards

2014-2015

Skyrise

  • Exothermic Winter VRC Challenge: Tournament Champion

  • WTSA 2015 State Conference: 2nd Place

  • Colt Cup VRC Tournament: Tournament Champion

  • Western Washington VRC Championship: Tournament Champion

  • Excellence Award

  • Tournament Champion

  • Excellence Award

  • Tournament Champion